ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ತಯಾರಿ.
ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ
ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಂತರದ ಬೆಂಬಲ.

Digital VO - Digitalize

 ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ 
 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ತಯಾರಿ
 ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ
 ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಂತರದ ಬೆಂಬಲ

Callidus Social Enterprises Pvt Ltd
91springboard, 68/2, 80 Feet Rd, Kalyan Nagar,
Indira Nagar 1st Stage, H Colony, Indiranagar,
Bengaluru, Karnataka 560038

Whatsapp : +91-6364183030

Email Address :
digitalngo@indiacsrconnect.com
digicsr@indiacsrconnect.com

Callidus Social Enterprises Pvt Ltd 2019. All Rights Reserved